Få din PIN-kod så att du kan starta en telefonkonferens direkt.

VILLKOR FÖR TULP SOLUTIONS B.V.

ARTIKEL 1. DEFINITIONER

I dessa allmänna villkor används följande begrepp med inledande versal:
Tulp Solutions: Tulp Solutions B.V.
Användare: den (juridiska) person som använder tjänsterna som tillhandahålls av, eller på uppdrag av, Tulp Solutions.
Initiativtagare: Initiativtagare av ett konferenssamtal och/eller (juridisk) person som Tulp Solutions tillhandahållit med en eller flera PIN-koder och/eller den (juridiska) person av vilken, eller på uppdrag av, en PIN-kod har distribuerats bland användare.
PIN-kod: Den sifferkod som Tulp Solutions har tillhandahållit till Initiativtagaren och/eller den sifferkod som har valts av Initiativtagaren, som kan användas för att få åtkomst till ett konferenssamtal.
Allmänna villkor: dessa Allmänna villkor, som finns på webbplatsen för Tulp Solutions och som finns arkiverade hos Handelskammaren under nummer 27327950.

ARTIKEL 2. TILLÄMPNING

2.1. Dessa Allmänna villkor ska tillämpas för alla avtal med Tulp Solutions och alla tjänster som tillhandahålls av, eller på uppdrag av, Tulp Solutions. Tulp Solutions erbjuder sina tjänster, bland annat, under etiketterna ConferenceCall och VoiceMeeting.
2.2. Genom att utnyttja tjänsterna som tillhandahålls av Tulp Solutions, godkänner användaren dessa Allmänna villkor, om inget annat uttryckligen har avtalats skriftligen.
2.3. Tillämpningen av alla allmänna (köp)villkor från Användaren och Initiativtagaren avvisas uttryckligen.

ARTIKEL 3. LJUDKVALITET

3.1. Kvaliteten på (ljud)anslutningen kan påverkas av yttre faktorer, till exempel väder och begränsningar i täckning (i synnerhet när Användaren befinner sig i en tunnel eller på en plats med bristfällig täckning). Konsekvenserna härav sker på Användarens bekostnad och risk.
3.2. Konsekvenserna av användningen av alternativa anslutningsmetoder (Skype, VoIP) för kvaliteten på (ljud)anslutningen sker på Användarens bekostnad och risk.

ARTIKEL 4. HANTERING AV PIN-KOD

4.1. Tulp Solutions har rätt att emellanåt ändra och/eller blockera PIN-koden. Tulp Solutions informerar Initiativtagaren om sådan förändring och/eller blockering inom vederbörlig tid.
4.2. Initiativtagaren ska säkerställa att ingen obehörig användning av PIN-koden sker. Obehörig användning anses, under alla omständigheter, som: användning av personer (till exempel före detta anställda) utan Initiativtagarens samtycke. Konsekvenser av obehörig användning sker på Initiativtagarens bekostnad och risk.

ARTIKEL 5. PRISER OCH BETALNING

5.1. Priser bestäms av Tulp Solutions och kan emallanåt ändras enligt Tulp Solutions:s eget gottfinnande. De aktuella priserna återfinns på webbplatsen för Tulp Solutions och/eller relevant etikett.
5.2. Betalning ska ske på något av följande sätt:
a) reglering av förfallen skuld via Användarens/Användarnas och Initiativtagarens telefonleverantör; eller
b) i förväg av Initiativtagaren; eller
c) i efterhand av Initiativtagaren.
Vid betalning i förväg av Initiativtagaren, köper Initiativtagaren en kredit från Tulp Solutions. Tulp Solutions drar av de kostnader som uppstår vid konferenssamtalet/samtalen från denna kredit, med hjälp av Initiativtagarens PIN-kod.
Vid betalning i efterhand av Initiativtagaren, efter konferenssamtalet/samtalen där initiativtagarens PIN-kod har använts, får Initiativtagaren en faktura som visar de kostnader som uppstått vid konferenssamtalet/samtalen.
5.3. Om inte annat uttryckligen har avtalats, ska fakturor som har utfärdats av Tulp Solutions betalas inom 14 dagar från fakturadatumet. Om (fullständig) betalning inte genomförs inom denna period, ska parten som fakturan är adresserad till anses att inte ha fullgjort sin betalningsskyldighet enligt lag.
5.4. När och så snart som
Initiativtagarens konkurs har uttalats;
Initiativtagaren ansöker om (provisoriskt) betalningsanstånd;
tillfälligt beslagtagande påförs (en del av) Initiativtagarens tillgångar; eller
Initiativtagaren ställs under förmyndarskap eller på annat sätt förlorar kontrollen över sina tillgångar eller delar därav;
ska Initiativtagaren anses att inte ha fullgjort sin betalningsskyldighet enligt lag. Från och med denna tidpunkt ska Tulp Solutions ha rätt att upphöra med tjänsterna till Initiativtagaren utan att Initiativtagaren äger rätt till återbetalning av eventuell inhandlad kredit.
5.5. En Initiativtagare som inte anses ha fullgjort sin betalningsskyldighet ska betala lagstadgad ränta på kapitalbeloppet från den tidpunkt då betalningsförsummelsen uppstod.
5.6. En Initiativtagare som inte anses ha fullgjort sin betalningsskyldighet ska ersätta Tulp Solutions för den totala utomrättsliga uppbördskostnaden från den tidpunkt då betalningsförsummelsen uppstod. Denna ersättning för utomrättsliga uppbördskostnader ska vara minst 500,00 EUR.
5.7. Initiativtagaren har inte rätt till kvittning av något anspråk på Tulp Solutions mot anspråk som Tulp Solutions har på Initiativtagaren.

ARTIKEL 6. FORCE MAJEURE

6.1. Tulp Solutions gör allt för att upprätthålla kontinuiteten i sina tjänster. Tulp Solutions ansvarar inte för avbrott i tillhandahållande av tjänster, exempelvis till följd av dator- och nätverksfel, hackning, katastrofer eller underkapacitet.
6.2. Konsekvenserna för avbrott och/eller frånkoppling från telefonnätverket/nätverken och eventuell olämplighet av de (telefon)enheter som används sker på Användarens bekostnad och risk.

ARTIKEL 7. ANSVAR

7.1. Tulp Solutions ansvarar inte för följderna av obehörigt och/eller oönskat deltagande av tredje part i ett (konfidentiellt) konferenssamtal och/eller för följderna av missbruk eller inbrott av Användare, Initiativtagaren eller tredje parter på kundportalen på internet.
7.2. Ansvaret för Tulp Solutions är alltid begränsat till beloppet som utbetalas från dess försäkringsbolag.

ARTIKEL 8. INTEGRITET

8.1 Tulp Solutions gör allt de kan för att garantera din integritet och är därför försiktiga med personuppgifter. Mer information om behandlingen av personuppgifter finns i vår integritetspolicy [länk integritetspolicy].

ARTIKEL 9. VAL AV DOMSTOLSLAND OCH VAL AV LAG

9.1. Om inte annat uttryckligen har avtalats ska alla avtal, i vilka Tulp Solutions utgör en part, regleras av nederländsk lag.
9.2. Om inte annat uttryckligen har avtalats ska distriktsdomstolen i Haag ha exklusiv jurisdiktion för att beakta alla rättsliga anspråk eller tillämpningar som är anslutna till eller ingår i avtal med Tulp Solutions.
9.3 Detta dokument är en översättning av de Allmänna villkoren på nederländska. I händelse av juridiska motsägelser mellan de olika språkversionerna har den nederländska versionen företräde.

dokumentet är en översättning av de Allmänna villkoren på nederländska. I händelse av juridiska motsägelser mellan språkversionerna har den nederländska versionen företräde.

Datum: 05-07-2023