Få din PIN-kod så att du kan starta en telefonkonferens direkt.

VILLKOR FÖR TELECOM 360 B.V.

ARTIKEL 1. DEFINITIONER
I dessa allmänna villkor används följande begrepp med inledande versal:
Telecom 306: Telecom 360 B.V.
Användare: den (juridiska) person som använder tjänsterna som tillhandahålls av, eller på uppdrag av, Telecom 360.
Initiativtagare: Initiativtagare av ett konferenssamtal och/eller (juridisk) person som Telecom 360 tillhandahållit med en eller flera PIN-koder och/eller den (juridiska) person av vilken, eller på uppdrag av, en PIN-kod har distribuerats bland användare.
PIN-kod: Den sifferkod som Telecom 360 har tillhandahållit till Initiativtagaren och/eller den sifferkod som har valts av Initiativtagaren, som kan användas för att få åtkomst till ett konferenssamtal.
Allmänna villkor: dessa Allmänna villkor, som finns på webbplatsen för Telecom 360 och som finns arkiverade hos Handelskammaren under nummer 52001598.

 

ARTIKEL 2. TILLÄMPNING
2.1. Dessa Allmänna villkor ska tillämpas för alla avtal med Telecom 360 och alla tjänster som tillhandahålls av, eller på uppdrag av, Telecom 360. Telecom 360 erbjuder sina tjänster, bland annat, under etiketterna SPEAQ, ConferenceCall, EventCall, VoiceMeeting och ConferenceCalling.
2.2. Genom att utnyttja tjänsterna som tillhandahålls av Telecom 360, godkänner användaren dessa Allmänna villkor, om inget annat uttryckligen har avtalats skriftligen.
2.3. Tillämpningen av alla allmänna (köp)villkor från Användaren och Initiativtagaren avvisas uttryckligen.

 

ARTIKEL 3. LJUDKVALITET
3.1. Kvaliteten på (ljud)anslutningen kan påverkas av yttre faktorer, till exempel väder och begränsningar i täckning (i synnerhet när Användaren befinner sig i en tunnel eller på en plats med bristfällig täckning). Konsekvenserna härav sker på Användarens bekostnad och risk.
3.2. Konsekvenserna av användningen av alternativa anslutningsmetoder (Skype, VoIP) för kvaliteten på (ljud)anslutningen sker på Användarens bekostnad och risk.

 

ARTIKEL 4. HANTERING AV PIN-KOD
4.1. Telecom 360 har rätt att emellanåt ändra och/eller blockera PIN-koden. Telecom 360 informerar Initiativtagaren om sådan förändring och/eller blockering inom vederbörlig tid.
4.2. Initiativtagaren ska säkerställa att ingen obehörig användning av PIN-koden sker. Obehörig användning anses, under alla omständigheter, som: användning av personer (till exempel före detta anställda) utan Initiativtagarens samtycke. Konsekvenser av obehörig användning sker på Initiativtagarens bekostnad och risk.

 

ARTIKEL 5. PRISER OCH BETALNING
5.1. Priser bestäms av Telecom 360 och kan emallanåt ändras enligt Telecom 360:s eget gottfinnande. De aktuella priserna återfinns på webbplatsen för Telecom 360 och/eller relevant etikett.
5.2. Betalning ska ske på något av följande sätt:
a) reglering av förfallen skuld via Användarens/Användarnas och Initiativtagarens telefonleverantör; eller
b) i förväg av Initiativtagaren; eller
c) i efterhand av Initiativtagaren. Vid betalning i förväg av Initiativtagaren, köper Initiativtagaren en kredit från Telecom 360. Telecom 360 drar av de kostnader som uppstår vid konferenssamtalet/samtalen från denna kredit, med hjälp av Initiativtagarens PIN-kod. Vid betalning i efterhand av Initiativtagaren, efter konferenssamtalet/samtalen där initiativtagarens PIN-kod har använts, får Initiativtagaren en faktura som visar de kostnader som uppstått vid konferenssamtalet/samtalen.
5.3. Om inte annat uttryckligen har avtalats, ska fakturor som har utfärdats av Telecom 360 betalas inom 14 dagar från fakturadatumet. Om (fullständig) betalning inte genomförs inom denna period, ska parten som fakturan är adresserad till anses att inte ha fullgjort sin betalningsskyldighet enligt lag.
5.4. När och så snart som
a) Initiativtagarens konkurs har uttalats;
b) Initiativtagaren ansöker om (provisoriskt) betalningsanstånd;
c) tillfälligt beslagtagande påförs (en del av) Initiativtagarens tillgångar; eller
d) Initiativtagaren ställs under förmyndarskap eller på annat sätt förlorar kontrollen över sina tillgångar eller delar därav; ska Initiativtagaren anses att inte ha fullgjort sin betalningsskyldighet enligt lag. Från och med denna tidpunkt ska Telecom 360 ha rätt att upphöra med tjänsterna till Initiativtagaren utan att Initiativtagaren äger rätt till återbetalning av eventuell inhandlad kredit.
5.5. En Initiativtagare som inte anses ha fullgjort sin betalningsskyldighet ska betala lagstadgad ränta på kapitalbeloppet från den tidpunkt då betalningsförsummelsen uppstod.
5.6. En Initiativtagare som inte anses ha fullgjort sin betalningsskyldighet ska ersätta Telecom 360 för den totala utomrättsliga uppbördskostnaden från den tidpunkt då betalningsförsummelsen uppstod. Denna ersättning för utomrättsliga uppbördskostnader ska vara minst 500,00 EUR.
5.7. Initiativtagaren har inte rätt till kvittning av något anspråk på Telecom 360 mot anspråk som Telecom 360 har på Initiativtagaren.

 

ARTIKEL 6. FORCE MAJEURE
6.1. Telecom 360 gör allt för att upprätthålla kontinuiteten i sina tjänster. Telecom 360 ansvarar inte för avbrott i tillhandahållande av tjänster, exempelvis till följd av dator- och nätverksfel, hackning, katastrofer eller underkapacitet.
6.2. Konsekvenserna för avbrott och/eller frånkoppling från telefonnätverket/nätverken och eventuell olämplighet av de (telefon)enheter som används sker på Användarens bekostnad och risk.

 

ARTIKEL 7. ANSVAR
7.1. Telecom 360 ansvarar inte för följderna av obehörigt och/eller oönskat deltagande av tredje part i ett (konfidentiellt) konferenssamtal och/eller för följderna av missbruk eller inbrott av Användare, Initiativtagaren eller tredje parter på kundportalen på internet.
7.2. Ansvaret för Telecom 360 är alltid begränsat till beloppet som utbetalas från dess försäkringsbolag.

ARTIKEL 8. INTEGRITET
8.1 Telecom 360 gör allt de kan för att garantera din integritet och är därför försiktiga med personuppgifter. Mer information om behandlingen av personuppgifter finns i vår integritetspolicy [länk integritetspolicy].

 

ARTIKEL 9. VAL AV DOMSTOLSLAND OCH VAL AV LAG
9.1. Om inte annat uttryckligen har avtalats ska alla avtal, i vilka Telecom 360 utgör en part, regleras av nederländsk lag.
9.2. Om inte annat uttryckligen har avtalats ska distriktsdomstolen i Haag ha exklusiv jurisdiktion för att beakta alla rättsliga anspråk eller tillämpningar som är anslutna till eller ingår i avtal med Telecom 360.
9.3 Detta dokument är en översättning av de Allmänna villkoren på nederländska. I händelse av juridiska motsägelser mellan de olika språkversionerna har den nederländska versionen företräde.


dokumentet är en översättning av de Allmänna villkoren på nederländska. I händelse av juridiska motsägelser mellan språkversionerna har den nederländska versionen företräde.
Datum: 1 september 2018